Säljprocessen i 6 steg

Med oss kan du känna dig trygg genom hela processen.

1. Avtal med mäklare

Skriftligt avtal måste tecknas med mäklare. Det är strikt förbjudet för en mäklare att föreslå bostäder ägda av en privatperson utan att ha ett skriftligt avtal. Avtalet ska vara enligt en viss mall och överensstämma med fransk mäklarlag. Avtalet ska innehålla ett antal uppgifter, varav de viktigaste är definiering av uppdraget (exklusivt eller icke-exklusivt uppdrag), pris, storlek på försäljningsprovisionen, övriga villkor samt tidsbegränsning och uppsägningsvillkor. Självklart ska mäklaren vara registrerad i Frankrike och kunna ange sina registreringsnummer, försäkringsgarantier, uppgifter om kundmedelskonto osv.

2. Budgivning

När mäklaren så småningom presenterar
ett bud från en köpare kan detta göras i skriftlig form, ett s k ”offre d ́achat”. Det är inte nödvändigt med ett ”offre d ́achat”, men det underlättar en formalisering av vissa villkor enligt idén att det som är satt på pränt oftast är klarare uttyckt och lättare att komma ihåg än ett muntligt löfte. Detta bud är inte bindande från köparens sida eftersom denne har möjlighet att ångra sig och kan frånträda avtalet under de sju dagar som följer undertecknandet av en ”compromisde vente”. Däremot ska säljaren se upp och vara noggrann i samband med accepterande av budet, eftersom ifall säljaren senare inte vill skriva under ”compromis de vente” kan denne få skadeståndsanspråk på sig.

3. Föravtal

Detta dokument är det viktigaste i hela försäljningsprocessen eftersom det definierar samtliga villkor i försäljningen. Det kan författas av mäklaren eller av notarien. Underskrift av säljaren är bindande men däremot kan köparen avbryta avtalet utan kostnad inom den s k ångerveckan.

4. Slutavtal

Detta avtal görs endast av notarie. Det upprättas efter det att notarien inhämtat all nödvändig information om stadsplaner och belåning i fastigheten. Notarien upprättar även lånehandlingar, om lån tas av köparen. Eftersom undertecknande av slutavtalet sker samtidigt som tillträde, måste utflyttning ske senast dagarna innan. Mellan ”compromis de vente” och ”acte authentique de vente” brukar det ta ca två månader.

5. Betalning

Notarien tar emot köpeskillingen och överför den till säljaren, oftast några dagar efter underskrivandet av ”acte de vente”. Notarien betalar också skatter, lagfartsavgifter, kostnader för upptagande av
nya lån och mäklararvode. Observera att mäklaren inte under några omständigheter kan erhålla försäljningsprovision innan slutakten har undertecknats.

6. Avräkning av skatter

En preliminär uppskattning kan göras av mäklaren men notarien är ansvarig för den slutliga avräkningen. Detta gäller fastighetsskatt, föreningsavgifter, reavinstskatt och mäklararvoden. Om säljaren är skattemässigt bosatt utanför Frankrike tillkommer också avgiften till ”le répresentant fiscal” som kan kosta mellan en halv och en procent av köpeskillingen. ”Le répresentant fiscal” är oftast en bank eller ett kreditinstitut, och har som syfte att inför franska staten garantera att säljaren kommer betala samtliga skatter och avgifter efter en försäljning. Eftersom myndigheterna har tre år samt det innevarande året på sig att kontrollera, måste garantin täcka hela denna period. Efter avräkningen skickar notarien köpeskillingen till säljaren via banköverföring.

Vi förstår svenskars behov av stöd och hjälp i säljprocessen, vi strävar alltid efter att ge bästa möjliga service.